Mokymų reglamentas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. UAB Active Training (toliau – Bendrovė) vykdomų mokymų reglamentas (toliau – Reglamentas) reglamentuoja Bendrovės mokymų organizavimą, studentų bei dėstytojų teises ir pareigas.

2. Studijų reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos:

Akademinė skola – 1) iki nurodyto termino, teigiamu įvertinimu klausytojo neperlaikytas egzaminas; 2) iki nurodyto laiko klausytojo nepateikti savarankiški darbai.

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis klausytojus Bendrovės organizuojamuose kursuose.

Pažymėjimas  – asmens išklausytus kursus liudijantis dokumentas.

Pažymėjimo priedėlis - kartu su pažymėjimu išduodamas Bendrovės dokumentas.

Klausytojas – asmuo, studijuojantis pagal neformaliojo švietimo programą arba besimokantis atskirus dalykus ar modulius. Klausytojų studijų sąlygos, teisės ir pareigos nustatomos sutartyse, pasirašomose su Bendrove.

Kurso kartojimas – procesas, kai klausytojas dėl akademinių skolų arba dėl kitų priežasčių kartoja kursą (visą mokymų programą arba atskirus studijų programos dalykus (modulius)).

Mokymų kaina – kaina, nustatoma Bendrijos visuotiniame susirinkime.

Pažymys – atskiro mokymų programos modulio (dalyko), įvertinimas, išreikštas skaitmeniniu, raidiniu arba kitos formos matu.

Plagijavimas – svetimų idėjų arba minčių pateikimas kaip savų, kai darbo dalį ar visą darbą sudaro pažodžiui nurašytas kito autoriaus tekstas, kai perpasakojama arba cituojama svetima idėja, iliustracinė medžiaga ar duomenys nenurodant šaltinio.

Mokymų programa – mokymų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, žmogiškųjų išteklių visuma ir jos aprašymas.


II. MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS


3.1. Mokymo formos.

3.1.1. Bendrovėje vykdomi mokymai kvalifikacijai įgyti ir kvalifikacijai kelti.

3.1.2. Baigus numatytą programą kvalifikacijai įgyti (kelti) ir išlaikius kvalifikacinį egzaminą, Bendrovė klausytojui išduoda nustatytos formos Pažymėjimą(us).

3.1.3. Mokymų programų kvalifikacijai įgyti (kelti) turinį ir apimtis reglamentuoja atitinkamos akredituojančios organizacijos.

3.1.4. Mokymų programų kvalifikacijai įgyti (kelti) turinys yra nustatomas Bendrovės nuožiūra.

3.2. Mokymo(si) būdai ir metodai.

3.2.1. Klausytojo darbo krūvį sudaro kontaktinis ir savarankiškas klausytojo darbo laikas.

3.2.2. Kontaktinis klausytojo darbo laikas – tai paskaitos, seminarai, pratybos, konsultacijos organizuojamos dalyvaujant dėstytojams.

3.2.3. Savarankiškas klausytojo darbo laikas – tai pasirengimas kontaktiniam darbui, savarankiškas mokymasis siekiant įvykdyti studijų modulio (dalyko) programos reikalavimus.

3.2.4. Seminaras – mokymo(si) būdas, skirtas savarankiškam darbui organizuoti ir jo rezultatams analizuoti.

3.2.5. Pratybos – mokymo(si) būdas, kai vyrauja studijų metu įgyjamus gebėjimus lavinantys pratimai.

3.2.6. Konsultacijos – dėstytojo klausytojams teikiama metodinė pagalba, patarimai siekiant lavinti mokymo(si) metu įgyjamas žinias ir gebėjimus.

3.2.7. Mokymai teikiami nuotoliniu būdu. Nuotolinės studijos – šiuolaikinis studijų būdas, kai informacinių technologijų naudojimas sukuria mokymosi aplinką ir užtikrina mokymo/si procesų vyksmą.


III. MOKYMO PROCESAS


4.1. Mokymai vykdomi lietuvių kalba, jeigu sutartyje su klausytoju nenumatyta kitaip.

4.2. Mokymai vykdomi pagal iš anksto Bendrovės tinklapyje www.activetraining.eu paskelbtą informaciją.

4.2. Bendrovės tinklapyje nurodoma mokymų (kursų) pradžios ir pabaigos datos, kontaktinių seminarų laikas. Keičiantis kontaktinių seminarų laikui, klausytojai turi būti informuojami iš anksto, tačiau ne vėliau negu prieš savaitę iki kontaktinio seminaro pradžios.

4.3. Per pirmąjį kontaktinį seminarą (paskaitą) dėstytojas klausytojus supažindina su studijų modulio (dalyko) programa. Joje turi būti nurodyti tikslai, siekiami studijų rezultatai, išdėstytas dalyko turinys, studijų darbo formos ir atsiskaitymo reikalavimai, paaiškintos užduočių savarankiškam darbui formos, būdai ir atsiskaitymo už jas reikalavimai, vertinimo kriterijai, pateikta metodinė literatūra ir metodiniai nurodymai.

4.4. Klausytojai privalo studijuoti laikydamiesi studijuojamų modulių (dalykų) programų reikalavimų.

4.5. Klausytojui, negalinčiam dalyvauti sporto pratybose dėl laikinų sveikatos sutrikimų (trumpalaikė liga, nedidelė trauma ar pan.) ir pateikusiam tai įrodančią medicininę pažymą, skiriamos individualios užduotys, tačiau jis (pagal galimybes) gali stebėti sporto pratybas.

4.6. Klausytojas dalyvaudamas mokymo procese turi laikytis bendražmogiškų mandagumo taisyklių, gerbti dėstytojus ir kitus klausytojus, laikytis sąžiningumo ir etikos mokymosi procese principų, savarankiškai ir nustatytais terminais atlikti numatytas užduotis.

4.7. Nesavarankiškas darbo atlikimas, plagijavimas arba bendražmogiškų bei etikos normų nesilaikymas gali veikti klausytojo galimybes išlaikyti kvalifikacinius ar kitus egzaminus, apsunkinti ar pavėlinti reikiamos kvalifikacijos įgijimą.

4.8. Klausytojas numatytas užduotis privalo atlikti nurodytu laiku. Klausytojui, laiku neatliekant numatytų užduočių, gali būti neleidžiama norimu laiku laikyti tam tikrų tarpinių ir baigiamojo kvalifikacinio egzamino.

4.9. Klausytojas į kontaktinius seminarus turi atvykti dėvėdamas tam skirtą aprangą, turėti ir naudotis nešiojamu kompiuteriu, turėti kitas dėstytojų nurodytas mokymo(si) priemones.

4.10. Galutinis praktinis egzaminas kvalifikacijai įgyti (kelti) gali būti vykdomas ne mažiau dviejų dėstytojų.

4.11. Vieną kartą neišlaikius kvalifikacinio egzamino, jį galima perlaikyti susimokėjus mokymo sutartyje nurodytą kainą. Egzaminas laikomas Bendrovės nurodytu laiku. Egzamino perlaikymo laikas yra skelbiamas Active Training einamųjų kursų nuotolinio mokymo aplinkoje. Antrą kartą neišlaikius egzamino, klausytojas turi teisę dar kartą laikyti egzaminą sumokėjus Bendrovės nustatytą mokestį. Trečią kartą neišlaikius kvalifikacinio egzamino, klausytojas, norėdamas laikyti egzaminą, privalo iš naujo atlygintinai išklausyti Programą.  

4.12. Mokymos(si) rezultatai fiksuojami e-mokymo sistemoje. Egzaminų rezultatus įrodantys klausytojų testai, kurie buvo įvertinti galutiniu pažymiu, e-mokymo sistemoje saugomi dvejus metus.

4.13. Klausytojas, nesutinkantis su egzamino įvertinimu, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo egzamino įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino laikymo procedūrinių pažeidimų – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino laikymo dienos, turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į Bendrovės direktorių.

4.14. Bendrovės direktorius ne vėliau kaip per tris darbo dienas suformuoja apeliacinę komisiją, kurią sudaro kiti tos pačios kvalifikacijos asmenys ir organizuoja egzamino rezultatų peržiūrą. Apeliacinė komisija pateikia savo išvadas Bendrovės direktoriui ir dėstytojams dėl priimto sprendimo. Komisijos sprendimas yra galutinis.

4.15. Mokymų nutraukimas ar pasibaigimas (išskyrus, kai mokymai nutraukiami / pasibaigia dėl Bendrovės kaltės) neatleidžia klausytojo nuo pareigos sumokėti mokymosi kainą ir atlyginti kitas Bendrovės išlaidas. Klausytojas turi teisę nutraukti ar atidėti mokymąsi tik nurodžius itin svarbias aplinkybes (liga, trauma, artimo žmogaus mirtis ir pan.). Tokiu atveju Klausytojas privalo pateikti laisvos formos raštišką prašymą bei mokymų nutraukimo ar atidėjimo priežąstį pagrindžiančius dokumentus Bendrovės direktoriui. Klausimas dėl mokymų nutraukimo ir atidėjimo yra sprendžiamas visuotiniame Bendrovės narių susirinkime.


 IV. KLAUSYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS


5.1. Klausytojai turi teisę:

5.1.1 Mokymo(si) metu naudotis e-mokymo sistemoje pateikta medžiaga, kontaktinių užsiėmimų metu - auditorija, sporto įranga ir priemonėmis;

5.1.2. Mokytis pagal daugiau negu vieną mokymo programą;

5.1.3. Vertinti modulių (dalykų) dėstymo kokybę, kreiptis į Bendrovės direktorių dėl kvalifikacinio egzamino įvertinimo;

5.1.4. Kreiptis į Bendrovės direktorių dėl interesų pažeidimo;

5.1.5. Gauti informaciją apie mokymo procesą, kainas, tvarkaraščius, savo įvertinimo rezultatus;

5.1.6. Klausytojas, neišlaikęs galutinio egzamino turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą kartoti nemokamai.

5.2. Klausytojai privalo:

5.2.1. Sąžiningai ir laiku vykdyti mokymo programoje numatytas užduotis;

5.2.2. Laikytis visuotinai priimtinų bendražmogiškų pagarbos ir etinių santykių normų, mokymosi metu laikytis sąžiningumo ir savarankiškumo principų;

5.2.3. Galutinių egzaminų metu dėstytojui pateikti galiojantį asmens dokumentą su nuotrauka.


V. NESĄŽININGAS ELGESYS TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ IR EGZAMINŲ METU


6.1.1. Dėstytojas prieš tarpinius ir galutinius egzaminų vertinimus privalo klausytojus informuoti apie savarankiško darbų atlikimo principus ir plagijavimo sampratą. Neleistinų priemonių, šaltinių, įrangos turėjimas, pažodžiui nuo skaidrių ar kolegų nurašyti tekstai pripažįstami pakankamu įrodymu, kad klausytojas šiomis priemonėmis naudojosi ir darbą(us) atliko nesavarankiškai.

6.1.2. Nesavarankiškai atlikti darbai neužskaitomi.

6.1.3. Tarpinių ir galutinių egzaminų metu klausytojui draudžiama turėti ir naudoti mobiliojo ryšio ar kitokias komunikacijos priemones, naudoti tekstinę ar kitokią neleistiną informacinę medžiagą, gauti iš kitų asmenų ar suteikti kitiems asmenims informacinę pagalbą.

6.1.4. Dėstytojui įtarus, kad klausytojas naudojosi neleistinomis priemonėmis, šaltiniais ar įranga, klausytojas privalo padėti dėstytojui išsiaiškinti, ar įtarimai pagrįsti. Atsisakymas bendradarbiauti pripažįstamas kaip klausytojo nesąžiningas elgesys.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


7.1. Šis Reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos Bendrovės susirinkime.

7.2. Reglamentą pildo, keičia ir atšaukia Bendrovės susirinkimas.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitais slapukais. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Plačiau: privatumo ir asmens duomenų saugojimo taisyklės.