IMG_1942.jpg
Registruotis į mokymus

Patvirtinkite registraciją į mokymus.

KAIP BĖGIOTI, KAD BŪTŲ MALONU IR SVEIKA? Nuotolinis vebinaras su lekt. Jonu Žakaičiu: 29 Eur

Dalyvių informacija

Mokėtojo duomenys

Mokėtina suma: 29.00 Eur

Mokestis Klausytojui nėra grąžinamas, jei jis nedalyvauja mokymuose ar seminare, bet gali būti įskaičiuojamas apmokant už kitus UAB „Active Training“ organizuojamus mokymus, atsižvelgiant į jų sutartyje nurodytas sąlygas ir tvarką. 

Svarbu informuoti apie nedalyvavimą mokymuose tinklalapyje nurodytais kontaktais iš anksto, dar iki mokymų pradžios. 

Įmoka už mokymus, kuriuose nebuvo dalyvaujama, laikoma 6 mėn. nuo įmokos sumokėjimo dienos. Jei iki tol įmoka nėra panaudojama kitiems mokymams apmokėti, mokestis negrąžinamas ir vėliau nebeįskaitomas. 

* - nurodo privalomus laukus

 

#Sutartis kvalifikacijos įgijimo mokymams

#Sutartis seminarui (Kvalifikacijos tobulinimas)

 

 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SUTARTIS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO

SUTARTIS

 

Vilnius

 

UAB Active Training (toliau – Bendrovė) atstovaujama Bendrovės direktoriaus Vidmanto Šiugždinio, ir kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) kursų ar seminarų (toliau - KTK) klausytojas (toliau – Klausytojas), sudarė šią Kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) sutartį (toliau – Sutartis).

 

 1. SUTARTIES DALYKAS

 

 1. Ši Sutartis sudaroma visam kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) programos laikotarpiui, nurodytam šios Sutarties 3 punkte, ji nustato KTK sąlygas ir tvarką, įmokų už KTK dydį.
 2. KTK vyksta pagal Bendrovės kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) programą ar programas - vadovaujantis Bendrovės vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei Mokymų reglamentu (toliau – Reglamentas), kurie yra patalpinti interneto svetainėje ir laikas nuo laiko yra keičiami. 
 3. KTK gali būti vykdomi mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) mokymo ar mokymosi būdu. 
 4. Sutartis yra mokėjimo už KTK pagrindas. Klausytojas sutinka už KTK mokėti nurodytą kainą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje, kiekvienam KTS atskirai.

 

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Bendrovė įsipareigoja:
  1. užtikrinti KTK kokybę, nurodytą Programoje;
  2. Klausytojui, baigusiam atitinkamą Programą ir už ją visiškai atsiskaičius šioje Sutartyje numatyta tvarka, išduoti atitinkamą kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) pažymėjimą, kuris išsiunčiamas elektroniniu laišku, Sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

 

 1. Klausytojas įsipareigoja:
  1. vykdyti Programos, Taisyklių, Reglamento bei Sutarties reikalavimus;
  2. užduotis atsiskaitymams atlikti sąžiningai ir savarankiškai;
  3. mokėti Kainą Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;
  4. kursų metu būti tinkamos fizinės būklės užsiiminėjant fizine veikla;
  5. nekopijuoti, neviešinti, neplatinti ir nenaudoti mokymams skirtos mokymosi ar vaizdinės medžiagos, gautos mokymų metu. Bendrovės pateikiamas turinys, įskaitant metodinę seminaro medžiagą ir vaizdo medžiagą priklauso Bendrovei ir lektoriams, ir jokios turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos mokymų dalyviui. Metodinės medžiagos kopijavimas ir platinimas yra griežtai draudžiamas be oficialaus Bendrovės sutikimo. Pažeidus šį punktą, pažeidėjas turės atlyginti Bendrovės nustatytą 500 Eur. baudą.


 

 1. Bendrovė turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti KTK vykdymą (arba jo dalį) apie tai informuodamas Klausytoją raštu:
  1. jei Klausytojas kontaktinių susitikimų metu gadina įrangą;
  2. jei Klausytojo neteisėti veiksmai riboja kitiems asmenims tobulinti kvalifikaciją, jei tokią jų galimybę užtikrina Bendrovė;
  3. jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Bendrovės, negali vykti KTK (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);
  4. jei Klausytojas nesilaiko kitų šios Sutarties, Programos, Taisyklių ar Reglamento nuostatų.

 

 1. MOKĖJIMAS UŽ KURSUS

 

 1. Kiekvieno KTS kaina, vieta ir data yra skelbiama internetinėje Bendrovės svetainėje, organizatorius pasilieka teisę keisti KTS kainą, datą bei vietą. 
 2. Mokestis Klausytojui nėra grąžinamas, jei jis nedalyvauja KTS, bet galės būti įskaičiuojamas apmokant už sekančius Bendrovės organizuojamus KTS, atsižvelgiant į jų sutartyje nurodytas sąlygas ir tvarką. Svarbu informuoti apie nedalyvavimą mokymuose tinklalapyje nurodytais kontaktais iš anksto, dar iki mokymų pradžios. Įmoka už mokymus, kuriuose nebuvo dalyvaujama, laikoma 6 mėn. nuo įmokos sumokėjimo dienos. Jei iki tol įmoka nėra panaudojama kitiems mokymams apmokėti, mokestis negrąžinamas ir vėliau nebeįskaitomas. 
 3. Pinigai už KTS turi būti sumokami ne vėliau negu iki KTS pradžios, į šioje sutartyje Bendrovės nurodytą sąskaitą banke pirmąją KTS dieną. 
 4. Jei dėl Klausytojo kaltės buvo sustabdytas KTK, Klausytojas neatleidžiamas nuo mokėjimo už KTK.


 

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

 1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Klausytojas su ja susipažįsta ir tai patvirtina Bendrovės internetinėje svetainėje, prieš registruodamasis į KTS, ir galioja iki pilno Šalių tarpusavio įsipareigojimų vykdymo. 
 2. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
 3. Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį ne teismo keliu, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų, jei kita Šalis nevykdo šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir neištaiso pažeidimo per nukentėjusios Šalies nustatytą protingą terminą.
 4. Bendrovė turi teisę nutraukti šią Sutartį ne teismo keliu, įspėjusi Klausytoją prieš 5 (penkias) dienas, jeigu klausytojas pažeidžia Programos, Taisyklų ar Reglamento reikalavimus, akademinę drausmę.
 5. Bendrovė turi teisę informuodama apie tai Klausytoją nutraukti šią Sutartį ne teismo keliu, nedelsiant, be išankstinio įspėjimo, jei iki šios Sutarties 11 punkte nurodyto termino pabaigos, Klausytojas nesumoka Kainos arba likusios Kainos dalies (jei buvo sumokėjęs Avansą).
 6. Bendrovei nutraukus Sutartį ne dėl Bendrovės kaltės, už KTK sumokėti pinigai Klausytojui nėra grąžinami.
 7. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas (išskyrus, kai Sutartis nutraukiama / pasibaigia dėl Bendrovės kaltės) neatleidžia Klausytojo nuo pareigos sumokėti Kainą ir atlyginti kitas Bendrovės išlaidas.


 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klausytojas pasirašydamas šią sutartį patvirtina, kad yra susipažinęs su Programa, Taisyklėmis, Privatumo ir asmens duomenų saugojimo taisyklėmis, bei Reglamentu ir priima bei sutinka su juose išdėstytomis nuostatomis. 
 2. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos likusiųjų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri kiek įmanoma turėtų tokį patį poveikį kaip ir negaliojanti nuostata.
 3. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, elektroniniu paštu (patvirtinus gavimą) arba įteikti pasirašytinai šioje Sutartyje nurodytu adresu arba bet kuriuo kitu šioje Sutartyje numatyta tvarka Šalies nurodytu adresu, kuriuo (jei nenumatyta kitaip) turi būti siunčiami pranešimai bei vykdomi mokėjimai pagal šią Sutartį.
 4. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
 5. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.
 6. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į kompetentingą teismą.


 

 1. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

 

UAB „Active Training“

Juridinio asmens kodas: 304163713

Adresas: Vilnius, Kareivių g. 14, 

LT-09117

Atsisk. sąsk. LT557300010178176038

Swedbank, AB

Tel./faks.: +37069088110

El. paštas: info@activetraining.eu 

Adresas internete: www.activetraining.eu 

______________________

UAB „Active Training“
direktorė Greta Puzonė

 

[vardas, pavardė]

Gimimo data: 

Adresas: 

Pašto kodas:

Tel.:  

El. paštas: 

_________________________

(klausytojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 ASMENINIO TRENERIO KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMO SUTARTIS

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMO

SUTARTIS

Vilnius

 

UAB Active Training (toliau – Bendrovė) atstovaujama Bendrovės direktorės Gretos Puzonės, ir kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) kursų ar seminarų (toliau - KTK) klausytojas (toliau – Klausytojas), sudarė šią Kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) sutartį (toliau – Sutartis).

 1. SUTARTIES DALYKAS

 

 1. Ši Sutartis sudaroma visam kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) programos laikotarpiui, nurodytam šios Sutarties 3 punkte, ji nustato KTK sąlygas ir tvarką, įmokų už KTK dydį.
 2. KTK vyksta pagal Bendrovės kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) programą ar programas - (Asmeninis treneris) (toliau – Programa), vadovaujantis Bendrovės vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei Mokymų reglamentu (toliau – Reglamentas), kurie yra patalpinti interneto svetainėje ir laikas nuo laiko yra keičiami.
 3. KTK trukmė yra 3 - 6 mėn. 
 4. KTK vykdomi mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) mokymo ar mokymosi būdu.
 5. Sutartis yra mokėjimo už KTK pagrindas. Klausytojas sutinka už KTK mokėti šios Sutarties 9 punkte nurodytą kainą.

 

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Bendrovė įsipareigoja:
  1. užtikrinti KTK kokybę, nurodytą Programoje;
  2. Klausytojui, baigusiam atitinkamą Programą ir už ją visiškai atsiskaičius šioje Sutartyje numatyta tvarka, išduoti atitinkamą kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) pažymėjimą, kuris išsiunčiamas elektroniniu laišku, Sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

 

 1. Klausytojas įsipareigoja:
  1. vykdyti Programos, Taisyklių bei Reglamento reikalavimus;
  2. užduotis atsiskaitymams atlikti sąžiningai ir savarankiškai;
  3. mokėti Kainą Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;
  4. kursų metu būti tinkamos fizinės būklės užsiiminėjant fizine veikla.

 

 1. Bendrovė turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti KTK vykdymą (arba jo dalį) apie tai informuodamas Klausytoją raštu:
  1. jei Klausytojas kontaktinių susitikimų metu gadina įrangą;
  2. jei Klausytojo neteisėti veiksmai riboja kitiems asmenims tobulinti kvalifikaciją, jei tokią jų galimybę užtikrina Bendrovė;
  3. jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Bendrovės, negali vykti KTK (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);
  4. jei Klausytojas nesilaiko kitų šios Sutarties, Programos, Taisyklių ar Reglamento nuostatų.
 

 

 1. MOKĖJIMAS UŽ KURSUS

 

 1. KTK kaina yra kintanti priklausomai, nuo pasirinkto dalyvio kainos ir paslaugų paketo.

 

Todėl aš ----------------------------------------------------------------------- , renkuosi

(vardas, pavardė, gimimo data)

 

Vieną iš žemiau nurodytų punktų (pažymėkite varnele):

□ ASMENINIO TRENERIO MOKYMAI - BASIC (EREPS 3 lygis, vietinis egzaminas) mokant visą sumą iš karto, t. y. 699 Eur (aštuoni šimtai Eur), avansas – 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt Eur);

 

□ ASMENINIO TRENERIO MOKYMAI - BASIC (EREPS 3 lygis, vietinis egzaminas) mokant dalimis, t. y. 750Eur (devyni šimtai Eur), avansas – 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt Eur);

 

□ ASMENINIO TRENERIO MOKYMAI - COMPLETE (EREPS 4 lygis, vietinis egzaminas) mokant visą sumą iš karto, t. y. 999  Eur (devyni šimtai Eur), avansas – 350 Eur (trys šimtai penkiasdešimt Eur);

 

□ ASMENINIO TRENERIO MOKYMAI - COMPLETE (EREPS 4 lygis, vietinis egzaminas) mokant dalimis, t. y. 1050  Eur (vienas tūkstantis Eur), avansas – 350 Eur (trys šimtai penkiasdešimt Eur);

 

□ ASMENINIO TRENERIO MOKYMAI - PRO (ACE sertifikatas ir EREPS 4 lygis, trečiosios šalies egzaminas)mokant visą sumą iš karto, t. y. 1299 Eur (vienas tūkstantis du šimtai Eur), avansas – 450 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt Eur);

 

□ ASMENINIO TRENERIO MOKYMAI - PRO (ACE sertifikatas ir EREPS 4 lygis, trečiosios šalies egzaminas)mokant dalimis, t. y. 1350  Eur (vienas tūkstantis trys šimtai Eur), avansas – 450 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt Eur);

 

 1. Tuo atveju, jei Klausytojas registruojasi dėl KTK interneto svetainėje, sumokamas avansas (toliau – Avansas). Avansas Klausytojui nėra grąžinamas, jei jis nesumoka sumos, lygios Kainos ir Avanso skirtumui, iki šios Sutarties 3 punkte nustatyto termino pabaigos.
 2. Į kainą įskaičiuotas 30 EUR (trisdešimt eurų) mokestis, jei Klausytojas pageidauja, kad jis būtų įtrauktas į EREPS (The European Register of Exercise Professionals) (toliau – Kaina). Kainos dydis įtvirtinamas šioje Sutartyje ir išlieka nepakitęs iki šios Sutarties 3 punkte nurodyto termino pabaigos.
 3. Pinigai už KTK turi būti sumokami ne vėliau negu per tris dienas nuo KTK pradžios, nurodytos šios Sutarties 3 punkte.
 4. Klausytojui, baigusiam KTK, bet neįvykdžiusiam kvalifikacijos egzamino reikalavimų, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 5. Baigiamasis kvalifikacinis ACE egzaminas, kurį laiko pasirinkę „PRO“ kursą, laikomas UAB CTG Training Center, pagal įstaigos paskirtas datas. Neišlaikius egzamino, perlaikymas kainuos papildomai 250 Eur (Du šimtus penkiasdešimt EUR).
 6. Klausytojas turi teisę vieną kartą nemokamai laikyti vietinį baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą, Bendrovės nustatyta data. Jei Klausytojas nedalyvauja baigiamajame kvalifikaciniame egzamine Bendrovės nustatyta data ir nepristato ligos ar kitų tai pateisinančių dokumentų, tuomet kvalifikacinio baigiamojo egzamino laikymas kita data yra mokamas ir jo kaina - 100 EUR. (vienas šimtas eurų).
 7. Jei egzaminas neišlaikomas iš pirmo karto, KTK klausytojas turi teisę egzaminą perlaikyti dar du kartus, bet klausytojas privalo susimokėti už perlaikymus. Kiekvieno perlaikymo kaina - 100 EUR (vienas šimtas eurų). Jei reikia perlaikyti tik vieną testą, tuomet mokestis yra 50 EUR (penkiasdešimt eurų). Dviejų testų perlaikymas – 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų). Praktinio instruktavimo perlaikymas – 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
 8. Trečią kartą neišlaikius kvalifikacinio egzamino, Klausytojas, norėdamas laikyti egzaminą, privalo iš naujo atlygintinai išklausyti Programą. Egzamino perlaikymo sąlygas ir vietą nurodo KTK organizatoriai. Jei KTK dalyvis pats norės susiderinti laiką, tuomet apmokėjimo už perlaikymą suma bus derinama atskiru sutarimu.
 9. Jei dėl Klausytojo kaltės buvo sustabdytas KTK, Klausytojas neatleidžiamas nuo mokėjimo už KTK.

 

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

 1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki pilno Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
 2. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
 3. Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį ne teismo keliu, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų, jei kita Šalis nevykdo šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir neištaiso pažeidimo per nukentėjusios Šalies nustatytą protingą terminą.
 4. Bendrovė turi teisę nutraukti šią Sutartį ne teismo keliu, įspėjusi Klausytoją prieš 5 (penkias) dienas, jeigu klausytojas pažeidžia Programos, Taisyklų ar Reglamento reikalavimus, akademinę drausmę.
 5. Bendrovė turi teisę informuodama apie tai Klausytoją nutraukti šią Sutartį ne teismo keliu, nedelsiant, be išankstinio įspėjimo, jei iki šios Sutarties 11 punkte nurodyto termino pabaigos, Klausytojas nesumoka Kainos arba likusios Kainos dalies (jei buvo sumokėjęs Avansą).
 6. Bendrovei nutraukus Sutartį ne dėl Bendrovės kaltės, už KTK sumokėti pinigai Klausytojui nėra grąžinami.
 7. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas (išskyrus, kai Sutartis nutraukiama / pasibaigia dėl Bendrovės kaltės) neatleidžia Klausytojo nuo pareigos sumokėti Kainą ir atlyginti kitas Bendrovės išlaidas.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klausytojas pasirašydamas šią sutartį patvirtina, kad yra susipažinęs su Programa, Taisyklėmis, Privatumo ir asmens duomenų saugojimo taisyklėmis, bei Reglamentu ir priima bei sutinka su juose išdėstytomis nuostatomis.
 2. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos likusiųjų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri kiek įmanoma turėtų tokį patį poveikį kaip ir negaliojanti nuostata.
 3. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, elektroniniu paštu (patvirtinus gavimą) arba įteikti pasirašytinai šioje Sutartyje nurodytu adresu arba bet kuriuo kitu šioje Sutartyje numatyta tvarka Šalies nurodytu adresu, kuriuo (jei nenumatyta kitaip) turi būti siunčiami pranešimai bei vykdomi mokėjimai pagal šią Sutartį.
 4. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
 5. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.
 6. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į kompetentingą teismą.

 

Sutinku

Nesutinku

 

 •  
 •  

kad Bendrovė mane fotografuotų ir filmuotų bei mano atvaizdą viešai publikuotų (socialiniai tinklai, žiniasklaida) man dalyvaujant Bendrovės organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo (įgijimo) kursuose ar seminaruose.

 •  
 •  

gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius, kvietimus į mokymus, panašių prekių paslaugų pasiūlymus).

 

 1. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

UAB „Active Training“

Juridinio asmens kodas: 304163713

Adresas: Vilnius, Kareivių g. 14,

LT-09117

Atsisk. sąsk. LT557300010178176038

Swedbank, AB

Tel./faks.: +37069088110

El. paštas: info@activetraining.eu

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitais slapukais. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Plačiau: privatumo ir asmens duomenų saugojimo taisyklės.